Home Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Základné pravidlá prevádzky na OM/OK DMR sieti BrandMeister (BM)

 1. Skôr ako zakľučuješ na prevádzači, registruj si svoju volaciu značku do DMR siete BrandMeister (BM). ID získaš po vyplnení formulára na stránke http://ham-digital.net/. Je to 7-miestne číslo. Prvé tri čísla ID určujú krajinu pôvodu stanice, či už je to prevádzač alebo operátor. Kým prevádzače majú ID čísla 6-miestne, operátori ich majú 7-miestne. Keďže Slovenská republika má číslo 231, tvoje ID bude v tvare 231xxxx. Toto ID naprogramuj do svojej rádiostanice. Každé ID je jedinečné a je viazané len na jednu volaciu značku, nie na počet DMR rádiostaníc vlastnených jednou osobou. Ak teda vlastníš viacero DMR rádiostaníc, odporúča sa použiť vo všetkých toto jedno tebe pridelené ID a neregistrovať viacero ID.
 2. Pred prvým použitím prevádzača si zisti správne nastavenie rádiostanice na prevádzač. V každej krajine totiž platia iné pravidlá o používaní jednotlivých hovorových skupín a timeslotov. Súhrn týchto pravidiel sa dá nájsť napríklad na tejto stránke. Všetko je na dohode medzi správcami siete a vedúcimi operátormi prevádzačov.
 3. Zváž či obsah tvojho aktuálneho vysielania je vhodné vysielať celonárodne napríklad do všetkých prevádzačov Slovenskej aj Českej republiky alebo na územie iného štátu a či nie je lepšie zvoliť len lokálnu prevádzku.
 4. Šifrovanie hovorov je zakázané!
 5. Timeslot 1 je určený pre sieťovú prevádzku. Timeslot 2 sa používa na „vykecávanie sa“ (napr. cez TG23010 pre ČR a TG23110 pre SR), pre lokálnu prevádzku, pre volania cez reflektory (TG 9).
 6. Štandartne sa používa všade Color Code (CC) 1, pokiaľ nie je uvedené inak.

Zoznam prevádzačov a hotspotov online

Použitie timeslotov

V DMR sa používajú dva časové úseky – tzv. timesloty. Použitie timeslotov, skupín a reflektorov, ich vzájomné prepájanie a iné nastavenia siete určuje správca Mastru danej krajiny na základe dohody s vedúcimi operátormi prevádzačov a užívateľmi. Slovensko a Česká Republika sú pripojené na Master CZ2302, ktorého správcom je Milan OK1MX. Ďakujeme! Zoznam všetkých Mastrov v BrandMeistri nájdete na https://brandmeister.network/?page=masters

Timeslot 1 (TS1) sa v OK/OM DMR sieti používa pre sieťové volanie. Smerovanie volania sa rozlišuje podľa čísla hovorovej skupiny (TG – talk group). Často používané TG si ulož do zoznamu kontaktov v rádiostanici alebo (aj) priamo do jednotlivých pamätí. TG vždy ukladaj ako Group call. Užívateľov ukladaj ako Private call.

Timeslot 2 (TS2) sa prioritne používa na lokálnu prevádzku alebo na prepojenie do reflektorov (REF), ktoré sú ekvivalenty niektorých TG, prípadne pomocou ktorých je možné linkovanie aj do iných sietí ako DSTAR, Wires-X, YSF, FCS. Reflektory majú číslovanie od 4000 do 4999. Reflektor v zozname kontaktov v rádiostanici ukladaj tiež vždy ako Group call, teda tak isto ako TG. Povel na pripojenie sa k reflektoru odošleš zakľučovaním na TS-2 prevádzača spolu s nastaveným požadovaným číslom reflektoru, na ktorý sa chceš pripojiť. Číslo reflektoru zvolíš buď z uložených kontaktov v rádiostanici alebo odvysielaš z vopred naprogramovanej pamäte alebo manuálnym zadaním čísla groupy (pokiaľ to stanica umožňuje, lebo napríklad na TYT  rádiostanici sa dá manuálne nastaviť a odvysielať len private call ID). Po odvysielaní povelu na zlinkovanie reflektoru, budeš počuť potvrdenie pripojenia. Jazyk tohto potvrdenia je možné v selfcare po prihlásení zmeniť na češtinu. Následne môžeš pokračovať v komunikácii na zlinkovanom reflektore, avšak musíš už vysielať pod TG9 (stále v timeslote 2). Inak povedané, čísla 4000-4999 slúžia len ako povely pre pripojenie/odpojenie reflektorov, no je zbytočné snažiť sa pod týmito talkgroupami vysielať a hovoriť do rádia. Na komunikáciu cez reflektor je nutné použiť výhradne TG9 v slote 2. Pre zrušenie pripojenia k reflektoru zakľučuj pod TG4000 (group call). Ak chceš zistiť status pripojenia, zakľučuj pod TG5000 (group call). Hlásenia o pripojení, odpojení a statuse sú vysielané pod TG9, preto pri používaní týchto povelov (TG4000-5000) je potrebné mať TG9 v RX liste, aby fonické potvrdenie bolo po odkľučovaní počuť.

Talkgroupy a Reflektory v OM/OK DMR sieti BM2302

Timeslot 1

TS1 TG231: základný zvolávací kanál používaný slovenskými stanicami

TS1 TG230: základný zvolávací kanál používaný českými stanicami

Prepojenie Slovenskej a Českej republikyOK_OM_DMR_logo

TG230 a TG231 sú navzájom trvalo prepojené. Ak stanica zavysiela na TS1 TG231 na ktoromkoľvek slovenskom alebo českom DMR prevádzači alebo na hotspote, volanie bude vysielané na všetkých slovenských aj českých DMR prevádzačoch na TG231. Obdobne ak stanica vysiela na TG230 cez český alebo slovenský DMR prevádzač alebo cez hotspot, vysielať to budú všetky slovenské aj české DMR prevádzače na TG230. Preto pri volaní na TG230 alebo TG231 je potrebné mať nastavené v RX liste rádiostanice obidve TG.

Užívateľ môže aktivovať aj ďalšie ľubovoľné hovorové skupiny tzv.  „on demand“ teda „na vyžiadanie“. Táto TG sa po 10 minútach neaktivity odpojí.

TS1 TG2301: české prevádzače

TS1 TG2302: moravské prevádzače

TS1 TG2311: slovenské prevádzače

TS1 TG2309: on demand, na prepojenie s DSTAR XLX019B. Pri tomto spojení je nižšia kvalita zvuku kvôli rozdielnym codecom DMR a D-STARu. Pod touto TG vysielate na všetkých D-STAR prevádzačoch v Českej a Slovenskej republike. Táto možnosť je určená len na krátke spojenia kvôli horšej kvalite zvuku.

Volanie do iných krajín

Ďalšie linky aj mimo SR a ČR môžeš aktivovať použitím príslušnej TG. Na stránke https://bm.pd0zry.nl/index.php/Main_Page zvoľ krajinu (vľavo) a dozvieš sa, ktoré TG použiť pre spojenie do tejto krajiny alebo užšej oblasti v krajine. Používané TG sa môžeš tiež dozvedieť sledovaním aktuálnej prevádzky na BM.

Timeout pripojenia

Pripojenie na permanentne pripojené hovorové skupiny TG230, TG231, TG2311 na slovenských, TG2301 na českých a TG2302 na moravských prevádzačoch v timeslote 1 nie je časovo obmedzené. Pripojenie na iné užívateľom vyžiadané (on demand) TG, je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. Teda po 10 minútach neaktivity na tejto TG, sa pripojenie k vyžiadanej TG zruší.

Volanie na jeden vzdialený prevádzač a dočasné prepojenie dvoch prevádzačov

Pre uskutočnenie volania na jeden vzdialený prevádzač nastav v rádiu TG podľa ID vzdialeného prevádzača. Napríklad ak chceš volať z Banskej Bystrice na prevádzač OM0ODP na Štrbskom plese, ktorý má ID 231404, nastav si v Banskej Bystrici TS2 TG231404. Na vzdialenom prevádzači budeš vysielaný na TS2 TG231404.

Timeslot 2

TS2 TG=ID lokálneho prevádzačalokálna prevádzka

 • Príklady:
 • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODP Štrbské pleso: TS2 TG231404
 • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODK Kojšovská hoľa: TS2 TG231405
 • atď.

TS2 TG23010on demand TG Českej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia. TG je prepojená aj s DSTAR XLX019U.

TS2 TG23110: on demand TG Slovenskej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia.

TS2 TG9: vysielanie na pripojenom reflektore

Kam vysielaš, môžeš zistíť aj cez BM dashboard.

TS2 reflektor 4270 = DSTAR XLX019V + C4FM YSF CZ Czech + C4FM Wires-X Moravia

Automatické nalinkovanie reflektoru 4270

Reflektor 4270 je na TS-2 prevádzača vždy pripojený a pokiaľ bol užívateľom pripojený iný reflektor, po 10 minútach bez prevádzky je opätovne pripojený reflektor 4270. Ku reflektoru sa pripojíš krátkym zakľučovaním pod TG4270 v TS2. V ďalšej komunikácii je potrebné pokračovať pod TG9 stále v timeslote 2, teda nesnažiť sa ďalej vysielať pod TG4270. Všetky TG 4000-4999 slúžia len ako povely a musia byť v rádiu nastavené ako group call.

TS2 reflektor 4271reflektor pre vysielanie na DMR prevádzače SR a ČR

Cez reflektor 4271 vysielaš na slovenské a české DMR prevádzače obdobne ako použitím TG230 a TG231 v slote 1. Ku reflektoru sa pripojíš krátkym zakľučovaním s nastavenou talkgroupou 4271. V ďalšej komunikácii je potrebné pokračovať v TS2 TG9! Táto možnosť sa veľmi nevyužíva. Slúži skôr pre užívateľov niektorých hotspotov napríklad DV4mini.

TS2 reflektor 4272: reflektor pre vysielanie iba na DMR prevádzače v SR

Cez reflektor 4272 vysielaš iba na slovenské DMR prevádzače obdobne ako použitím TG2311 v slote 1. Ku reflektoru sa pripojíš krátkym zakľučovaním s nastavenou talkgroupou TG4272. V ďalšej komunikácii je potrebné pokračovať v TS2 TG9! Táto možnosť sa veľmi nevyužíva. Slúži skôr pre užívateľov niektorých hotspotov napríklad DV4mini.

Timeout pripojenia

Pripojenie na reflektory a on demand talkgroupy je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. To znamená, že po 10 minútach neaktivity prevádzač odpojí on-demand TG alebo na 2. slote pripojený reflektor a automaticky spätne nalinkuje reflektor 4270, ktorý ostáva pripojený bez časového obmedzenia. Je to však podmienené nastavením prevádzača sysopom. Prevádzač nemusí mať štandartne pripojený žiadny reflektor.

Zoznam niektorých BrandMeister reflektorov

ECHO – ECHOTEST – opakovanie vlastného vysielania

TS1 TG9990 alebo TS2 TG9990

Bez ohľadu na použitý timeslot, táto funkcia slúži na zopakovanie tvojho vysielania za účelom kontroly modulácie prípadne dosahu na prevádzač. Vysielať treba pod TG9990 (ako private call).  Ak si niekto chce vyskúšať dosah na prevádzač, odporúča sa používať práve túto funkciu a nezaťažovať všetkých užívateľov nezmyselym kľučovaním najmä na hlavných talkgroupách, prípadne sa pýtať či „prechádzam“ :). Keďže TG9990 sa používa len ako private call, nikoho s týmto volaním neobťažujete – s výnimkou používateľov napríklad rádiostaníc Tytera 380 s alternatívnym firmwarom, ktorí majú možnosť počúvať všetku prevádzku vrátane privátnych volaní.

Privátne volania

Privátne volania sú použiteľné v oboch timeslotoch bez rozdielu. Pri privátnych volaniach sa systém riadi poslednou aktivitou volaného užívateľa, tzn. privátne volanie je vysielané na volaného iba z toho prevádzača alebo hotspotu, na ktorom bol naposledy užívateľ aktívny, teda na ktorom vysielal. Rádiostanice Hytera a Motorola majú možnosť automaticky sa registrovať v sieti (funkcia RRS), to znamená po preladení pamäte rádiostanice sa rádiostanica na tejto frekvencii automaticky prihlási odvysielaním dát. V Brandmeistri sa toto prihlásenie nezobrazuje, teda nie je to to isté ako klasické zakľučovanie užívateľa, ale ide o odvysielanie dát, ktoré dajú do siete vedieť, že rádio je tu na príjme. Brandmeister to registruje a podľa toho vie, kam smerovať privátne volanie alebo správu.


Možnosti komunikácie medzi DMR a DSTAR

Možnosť č.1: TS1 TG2309 <=> D-STAR XLX019Bdmr-dstar

Hlavný modul D-STAR prevádzky ČR a SR kde je pripojená väčšina D-STAR prevádzačov a užívateľov, je modul B (viď zoznam modulov XLX019). Pre spojenie na D-STAR reflektor XLX019 modul B treba v DMR vysielať na TS1 TG2309. Ide o linku na vyžiadanie, teda DMR prevádzače ju bez povelu užívateľa nevysielajú. Cez túto talkgroupu vysielate na všetkých D-STAR prevádzačoch v Českej a Slovenskej republike a to v horšej kvalite zvuku ako je pri komunikácii iba v rámci D-STAR siete. Túto možnosť sa preto odporúča používať len na krátke spojenia. Prípadne použite 2.možnosť (viď nižšie), pri ktorej zaťažíte v ideálnom prípade len jeden D-STAR prevádzač a nie všetky.

Možnosť č.2: TS2 TG9 <=> DSTAR XLX019V

Väčšina slovenských a českých DMR prevádzačov je v 2.timeslote štandartne alebo po 10 minútach bez prevádzky automaticky pripojená na reflektor 4270, ktorý je prelinkovaný aj na česko-slovenský D-STAR reflektor XLX019 do modulu V. Pre nadviazanie spojenia je teda potrebné D-STAR prevádzač za pomoci DTMF voľby D1922 mať prepnutý do modulu V a v DMR vysielať v TS2 TG9 (pri pripojenom reflektore 4270).

Možnosť č.3: TS2 TG23010 <=> DSTAR XLX019U

Možnosť č.4: TS1 TG2311 <=> DSTAR XLX019W


DMR BrandMeister prevádzače na Slovensku (v BM2302)

Prevádzač OM0ODP Štrbské pleso, KN09AD, 1520m

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 438,275 MHz
 • Vstupná frekvencia: 430,675 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | FM (CTCSS 118,8)
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • ID: 231404
 • HW prevádzača: Hytera RD-625
 • Anténa: 8 dipól, všesmerová konfigurácia
 • Výkon: 20W
 • Vedúci operátor: Vlado OM3WIM

Local permanent link: Lokálna TG prevádzača ODP Štrbské pleso (t.j. TS2 TG231404) je permanentne prepojená s lokálnymi TG prevádzačov OAC Čadca a OUA Krížava.


Prevádzač OM0OUA Krížava – Veľká Lúka, JN99JC, 1476m

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 439,1375 MHz
 • Vstupná frekvencia: 431,5375 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | FM (CTCSS 118,8)
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • ID: 231302
 • HW prevádzača: Hytera RD-625
 • Anténa: 1 dipól
 • Výkon: 10W
 • Vedúci operátor: Fero OM6AR

Local permanent link: Lokálna TG prevádzača OUA Krížava (t.j. TS2 TG231302) je permanentne prepojená s lokálnymi TG prevádzačov OAC Čadca a ODP Štrbské pleso.


Prevádzač OM0ODB Bratislava – nad Slavínom, JN88ND, 300m

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 438,325 MHz
 • Vstupná frekvencia: 430,725 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | D-STAR | C4FM
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • D-STAR => XLX019S Slovakia (autoconnect po 60 min.)
 • C4FM => YSF CZ Czech
 • ID: 231111
 • HW prevádzača: 2x Motorola GM-350, Raspberry PI 2; Arduino DUE; MMDVM V6.0 podľa SP8NTH (hamshop.cz) – úprava na V6.1 (pridanie RSSI)
 • Duplexer: TX RX Systems INC, model 28-70-14A
 • Anténa: Diamond X-300
 • Výkon: 10W
 • TOT: –
 • Vedúci operátor: Tono OM1AEG
 • Web: https://sites.google.com/site/om1aeg/prevadzac-om0odb
om0odb_1
OM0ODB – DMR / D-STAR / C4FM Repeater Bratislava
om0odb_2
OM0ODB – DMR / D-STAR / C4FM Repeater Bratislava

Prevádzač OM0OAC Čadca – Drahošanka, JN99JK, 629m

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 438,225 MHz
 • Vstupná frekvencia: 430,625 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | FM (CTCSS 118,8)
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • ID: 231304
 • HW prevádzača: Hytera RD-625
 • Anténa: 4 dipól
 • Výkon: 10W
 • Vedúci operátor: Vlado OM3WIM

Local permanent link: Lokálna TG prevádzača OAC Čadca (t.j. TS2 TG231304) je permanentne prepojená s lokálnymi TG prevádzačov OUA Krížava a ODP Štrbské pleso.


Prevádzač OM0OAF Banská Bystrica, JN98NR, 410m

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Web: integrac.sk
 • Výstupná frekvencia: 439,125 MHz
 • Vstupná frekvencia: 431,525 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1)
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • ID: 231305
 • HW prevádzača: Hytera RD-625
 • Anténa: Diamond X-30
 • Výkon: 10W
 • Vedúci operátor: Miro OM7AMA
 • Admin: Paľo OM7AFX

Prevádzač OM0ODK Kojšovská hoľa, KN08LS, 1260m

 • Stav: v prevádzke (on air)
 • Dashboard: om0odk.mhz.sk
 • Aktuálny STATUS a ďalšie INFO
 • Výstupná frekvencia: 438,250 MHz 
 • Vstupná frekvencia: 430,650 MHz
 • Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1) | C4FM | D-STAR
 • Zmena medzi módmi DMR/C4FM/D-STAR je možná po časovom odstupe 15 sekúnd
 • Konektivita:
 • DMR => BM Master CZ2302
 • C4FM => Wires-X (CZ Czech)
 • D-STAR => XLX019S Slovakia
 • ID: 231405
 • HW prevádzača: Yaesu DR-1X, MMDVM, Arduino, Raspberry
 • Duplexer: 6 dutinový helical, odstup TX-RX 75dB
 • Anténa: 8x offset dipól DB408-B; 8,7 dBi (zvýhodnené smery: V.Tatry <-> Košice)
 • Výkon: 15W
 • TOT: 180 sekúnd
 • Číslo povolenia: 1610561268
 • Platnosť povolenia: 20.10.2026
 • Vedúci operátor: Martin OM8KT (tel. +421 944 601 953)
 • Systémový operátor: Peter OM8AKX
OM0ODK – DMR / C4FM / D-STAR Repeater Kojšovská hoľa

V Českej republike sú dve DMR siete:

 1. DMR sieť BrandMeister – pozostáva približne zo 400 prevádzačov a vyše 100 hotspotov vo viac ako 30 krajinách. Prevádzače, hotspoty a užívatelia tejto siete môžu medzi sebou komunikovať. Jediná podmienka je mať pridelené medzinárodné ID, ktoré získa každý registráciou v D-STAR CCS7, DMR MARC, DMR+. Toto ID je možné získať po vyplnení formulára na stránke: http://ham-digital.net/ Je to obdobné ako registrácia do Echolinku. Viac sa dozviete na www.hamradio.cz.
 2. DMR sieť Občianskeho združenia DMR sobě, so sídlom v Prahe 4 – izolovaná sieť prevádzačov Hytera, ktoré nie sú pripojené do žiadnej rádioamatérskej siete. Pre vysielanie cez tieto prevádzače je nutné žiadať o pridelenie národného ID (to je rozdielne od medzinárodného ID v sieti BrandMeister) na prevadece@email.cz. Viac informácií nájdete na stránke www.prevadece.cz.

Odporúčaná simplex DMR frekvencia pre OM/OK: 438,125 MHz TS2 TG9 (CC1).