Home Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Rádioamatérska sieť DMR BrandMeister

Základné pravidlá prevádzky na OM/OK DMR sieti BrandMeister (BM)

 1. Skôr ako začneš vysielať na DMR prevádzači, registruj si svoju volaciu značku do DMR siete BrandMeister (BM). Po registrácii získaš ID. Je to 7-miestne číslo. Prvé tri čísla ID určujú krajinu pôvodu stanice, či už je to prevádzač alebo operátor. Kým prevádzače majú ID čísla 6-miestne, operátori ich majú 7-miestne. Keďže Slovenská republika má číslo 231, tvoje ID bude v tvare 231xxxx. Toto ID naprogramuj do svojej rádiostanice. Každé ID je jedinečné a je viazané len na jednu volaciu značku, nie na počet DMR rádiostaníc, ktoré osoba vlastní. Ak máš viacero DMR rádiostaníc, odporúča sa použiť vo všetkých jedno pridelené ID a neregistrovať viacero ID.
 2. Pred prvým použitím prevádzača si zisti správne nastavenie rádiostanice na prevádzač. V každej krajine platia iné pravidlá o používaní jednotlivých hovorových skupín a timeslotov. Súhrn týchto pravidiel sa dá nájsť napríklad na tejto stránke. Všetko je na dohode medzi správcami siete, vedúcimi operátormi prevádzačov a užívateľov.
 3. Zváž či je danú komunikáciu nutné / vhodné vysielať do všetkých trvalo prelinkovaných prevádzačov alebo je lepšie použiť lokálnu prevádzku a nezaťažovať tak všetky prevádzače.
 4. Šifrovanie hovorov je prísne zakázané a vedie k zablokovaniu ID v systéme!
 5. Timeslot 1 je určený pre sieťovú prevádzku zväčša celoštátnu. Prevádzače v SR ako aj v ČR sú štandartne trvalo prelinkované v tomto slote. V SR cez TG231. V ČR cez TG230. Môžu byť použité aj iné TG napríklad pre menšiu oblasť krajiny a podobne.
 6. Timeslot 2 je určený na lokálnu prevádzku alebo dlhšie trvajúcu komunikáciu. Na lokálnu prevádzku na prevádzači sa používa jeho lokálna TG v tomto slote. Pre každý prevádzač je lokálna TG iná. U nás je na základe dohody číslo lokálnej TG rovnaké ako pridelené ID prevádzača. Na dlhšie trvajúcu komunikáciu resp. na prelinkovanie viacerých prevádzačov je vhodné používať jednotnú TG a to: TG23010 pre ČR a TG23110 pre SR. Ak je potrebné prelinkovať iba dva prevádzače, je možné ich navzájom prepojiť cez ich lokálne TG. Tzn.  na prevádzači č.1 aktivovať zakľučovaním lokálnu TG prevádzača č.2 a na prevádzači č.2 aktivovať lokálnu TG prevádzača č.1.
 7. Fixné teda trvalo pripojené TG na prevádzačoch nemajú časový limit pripojenia, čo znamená, že prevádzač je k nim v´ždy pripojený. TG ktoré sú on demand teda aktivujú sa po zakľučovaní užívateľom, majú časový limit 10 minút, čo znamená, že po 10 minútach bez prevádzky sa prevádzač od tejto TG odpojí.
 8. Je dôležité dbať na správne nastavenie rádiostanice. Každý na to môže mať iný systém, no základ je vedieť sa v tom správne a rýchlo orientovať. V mnohých rádiostaniciach sa nenastavuje len TG, na ktorej rádiostanica vysiela, ale aj TG ktorú má rádiostanica prijímať, pričom ich môže byť nastavených viac. Niektoré rádiostanice umožňujú počúvať všetky TG vysielané v slote alebo monitorovať oba sloty naraz. Pri použití tejto funkcie teoreticky nie je nutné nastavovať prijímacie TG, resp. je to na zvážení užívateľa.
 9. Na Slovensku sa na prevádzačoch používa všade Color Code (CC) 1, pokiaľ nie je uvedené inak. Vždy aktuálne nastavenie prevádzačov  (frekvencie, color code, pripojené TG) nájdete na brandmeister stránke. Tieto údaje sú generované prevádzačom a teda sa nemôže stať, aby boli nesprávne / neaktuálne. Treba si dať hľadať „om0“ alebo celý znak prevádzača. Po rozliknutí volacieho znaku prevádzača uvidíte aj nalinkované TG na jednotlivých slotoch a ďalšie doplňujúce informácie.

Zoznam prevádzačov a hotspotov online

Použitie timeslotov

V DMR sa používajú dva časové úseky – tzv. timesloty. Použitie timeslotov a hovorových skupín, ich vzájomné prepájanie a iné nastavenia siete určuje správca Mastru danej krajiny na základe dohody s vedúcimi operátormi prevádzačov a užívateľmi. Slovensko a Česká Republika sú pripojené na Master CZ2302, ktorého správcom je Milan OK1MX. Zoznam všetkých Mastrov v BrandMeistri nájdete na https://brandmeister.network/?page=masters

Timeslot 1 (TS1) sa v OK/OM DMR sieti používa pre sieťové volanie. Smerovanie volania sa rozlišuje podľa čísla hovorovej skupiny (TG – talk group). Často používané TG si ulož do zoznamu kontaktov v rádiostanici a aj priamo do jednotlivých pamätí. TG vždy ukladaj ako Group call. Užívateľov ukladaj ako Private call. Pokiaľ nepoužívaš privátne volania, nie je nutné ukladať ID jednotlivých užívateľov. Mnohé rádiostanice dnes umožňujú vloženie celosvetovej databázy užívateľov. Rádiostanica tak vypíše pri prevádzke volací znak prijímanej protistanice prípadne aj ďalšie doplňujúce informácie. Niektoré rádiostanice majú možnosť vysielania talker aliasu. Iné rádiostanice, do ktorých nie je možné uložiť databázu staníc, vedia vďaka vysielaného talker aliasu zobrazovať volací znak protistanice, aj keď jej ID nie je uložené v zozname prijímacej rádiostanice.

Timeslot 2 (TS2) sa prioritne používa na lokálnu prevádzku a to buď v rámci jedného prevádzača alebo dvoch či viacerých prevádzačov. Môže tu byť tiež trvalo pripojená TG, ktorá spája prevádzače v určitom regióne.

Hovorové skupiny v OM a OK DMR sieti

Timeslot 1

TS1 TG231: základná hovorová skupina pre Slovenskú republiku

TS1 TG230: základná hovorová skupina pre Českú republiku

OK_OM_DMR_logo

Volanie do iných krajín

Ďalšie linky aj mimo SR a ČR môžeš aktivovať použitím príslušnej TG. Používané TG v krajinách sa môžeš dozvedieť napríklad sledovaním aktuálnej prevádzky na BM.

Timeout pripojenia

Pripojenie na permanentne pripojené hovorové skupiny nie je časovo obmedzené. Pripojenie na iné užívateľom vyžiadané (t.j. on demand) hovorové skupiny je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. Po 10 minútach neaktivity na tejto hovorovej skupine sa prevádzač od hovorovej skupiny odpojí.

Volanie na jeden vzdialený prevádzač a dočasné prepojenie dvoch prevádzačov

Pre uskutočnenie volania na jeden vzdialený prevádzač nastav v rádiu TG podľa ID vzdialeného prevádzača. Napríklad ak chceš volať z Banskej Bystrice na prevádzač OM0ODP na Štrbskom plese, ktorý má ID 231404, nastav si v Banskej Bystrici TS2 TG231404. Na vzdialenom prevádzači budeš vysielaný na TS2 TG231404.

Timeslot 2

TS2 TG=ID lokálneho prevádzačalokálna prevádzka

 • Príklady:
  • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODP Štrbské pleso: TS2 TG231404
  • Lokálna prevádzka na prevádzači OM0ODK Kojšovská hoľa: TS2 TG231405

TS2 TG23110: on demand TG Slovenskej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia.

TS2 TG23010on demand TG Českej republiky pre dlhšie trvajúce spojenia.

Kam práve vysielaš a či je tvoje nastavenie rádiostanice správne, môžeš zistíť aj cez BM dashboard.

Timeout pripojenia

Pripojenie na on demand talkgroupy je časovo obmedzené na 10 minút neaktivity. To znamená, že po 10 minútach neaktivity prevádzač odpojí on-demand TG.

ECHO – ECHOTEST – opakovanie vlastného vysielania

TS1 TG9990 alebo TS2 TG9990

Bez ohľadu na použitý timeslot, táto funkcia slúži na zopakovanie tvojho vysielania za účelom kontroly modulácie prípadne dosahu na prevádzač. Vysielať treba pod TG9990 (ako private call).  Ak si chceš vyskúšať dosah na prevádzač alebo moduláciu, odporúča sa používať práve túto funkciu a nezaťažovať všetkých užívateľov nezmyselym kľučovaním najmä na hlavných celonárodných TG, prípadne sa pýtať či „prechádzam“ :). Keďže TG9990 sa používa len ako private call, nikoho s týmto volaním neobťažujete s výnimkou používateľov rádiostaníc, ktorí majú možnosť počúvať všetky TG teda aj vrátane privátnych volaní.

Privátne volania

Privátne volania sú použiteľné v oboch timeslotoch bez rozdielu. Pri privátnych volaniach sa systém riadi poslednou aktivitou volaného užívateľa, tzn. privátne volanie je vysielané na volaného iba z toho prevádzača alebo hotspotu, na ktorom bol naposledy užívateľ aktívny. Rádiostanice Hytera, Motorola a možno aj iné majú možnosť automaticky sa registrovať v sieti (funkcia RRS), to znamená po preladení pamäte rádiostanice sa rádiostanica na tejto frekvencii automaticky prihlási odvysielaním dát alebo to robí automaticky v nastavených intervaloch. V Brandmeistri sa toto prihlásenie nezobrazuje, teda nie je to to isté ako klasické zakľučovanie užívateľa, ale ide o odvysielanie dát, ktoré dajú do siete vedieť, že rádio je tu na príjme. Brandmeister to registruje a podľa toho vie, kam smerovať privátne volanie alebo správu.


Odporúčaná simplex DMR frekvencia pre OM/OK: 438,125 MHz TS2 TG9 (CC1).